1. Ngày 11/06/2016: Tổ chức lớp học đào tạo nhân viên từng khu vực về các dòng sản phẩm Prosee và học uốn công nghệ mới.

Số lượng : 30 nhân viên
2. Ngày 20/06/2016: Tổ chức lớp học về hóa chất uốn + duỗi công nghệ mới cho tốp khách VIP.

Số lượng: 30 người

3. Ngày 21/06/2016: Tổ chức lớp học cho khách hàng thân thiết về sản phẩm Prosee tại tỉnh Hưng Yên

Số lượng: 200 ngừoi